Fotoradocha.pl najlepsze i najtańsze fotoksiążki - fotoalbumy, kalendarze, plakaty, kolaze...
fotoradocha.pl

REGULAMIN SERWISU

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem“) określa szczegółowe zasady korzystania z serwisu pod nazwą www.fotoradocha.pl prowadzonego przez Drukarnię INTERAK Sp. z o.o. z siedzibą w Grzępach 50, 64-700 Czarnków (dalej zwana „INTERAK“), NIP: 763-196-72-93, REGON 572130389, KRS 208226.

1. Użyte w dalszej części Regulaminu poniższe definicje oznaczają.
1.1. Serwis – internetowy serwis dostępny w domenie www.fotoradocha.pl.
1.2. Klient - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu na własny rachunek lub na rachunek dowolnej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej.
1.3. Usługi - usługi polegające na realizacji zamówień na specjalistyczne produkty fotograficzne (dalej zwane „Produktami“) składanych za pośrednictwem sieci Internet, na terenie Polski.
1.4. Program – udostępniane nieodpłatnie Klientowi oprogramowanie służące do przygotowywania i projektowania Produktów wskazanych na stronie internetowej Serwisu będących przedmiotem zamówienia Klienta.
1.5. Konto – tworzone przez Klienta przy użyciu Programu w trakcie zamawiania Produktów miejsce, w którym Klient może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Wszystkie ceny widniejące w Serwisie są podane w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Ceną przyjmowaną w rozliczeniu jest cena obowiązująca w momencie składania zamówienia.
2.2. INTERAK zastrzega możliwość wprowadzania zmian w cenach Produktów znajdujących się w jego ofercie, wprowadzania nowych Produktów lub usuwania Produktów wycofanych ze sprzedaży oraz przeprowadzania i/lub odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych lub wprowadzania w nich zmian w każdym czasie o czym poinformuje Klienta.
2.3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu począwszy od momentu podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług, w szczególności od chwili pobrania Programu. Pobierając Program Klient tym samym potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego warunki.
2.4. INTERAK zastrzega możliwość przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z koniecznością modyfikacji Serwisu oraz do wysyłania na adresy elektroniczne Klienta komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług, na co Klient wyraża zgodę.
2.5. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne. Klient korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
2.6. INTERAK ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu, w tym usług świadczonych przez INTERAK, osobie trzeciej bez konieczności dodatkowego informowania o tym Klientów.
2.7. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych przez INTERAK, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują INTERAK lub podmiotom, z którymi INTERAK zawarł stosowne umowy.
2.8. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie poprzez stronę główną Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

3. Konto
3.1. Wymagania techniczne niezbędne do pracy z Programem są następujące: dowolne połączenie z siecią Internet, system operacyjny Windows XP, Vista, Siedem umożliwiający uruchomienie Programu.

4. Składanie i realizacja zamówień
4.1. Przedmiotem zamówienia mogą być wyłącznie Produkty widniejące na stronie internetowej Serwisu w momencie składania zamówienia.
4.2. Zamówienia mogą być składane przez Klienta wyłącznie za pomocą Programu umożliwiającego projektowanie Produktów, którego instalacja jest możliwa za pośrednictwem Serwisu.
4.3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie złożenia zamówienia. W potwierdzeniu znajdą się informacje obejmujące numer zamówienia, rodzaj i format zamówionego produktu, czas realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe do usługodawcy.
4.4. Z chwilą złożenia zamówienia, tj. z chwilą wyrażenia woli zawarcia umowy, Klient otrzyma informacje dotyczące sposobu kontaktu z usługodawcą, a także inne wymagane prawem informacje, w szczególności informacje opisane w art. 12 Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm., zwanej dalej w skrócie u.p.k.). Klient orzeczone informacje otrzyma za pomocą poczty elektronicznej na wyraźne żądanie zgłoszone przed zawarciem umowy. Forma przekazania informacji odpowiada wymogom określonym dla ,,trwałego nośnika”, o którym mowa w u.p.k.
4.4. Do każdego zamówienia zostanie wystawiona faktura VAT.

5. Ograniczenia techniczne
5.1. Podczas realizacji niektórych z Produktów (głównie poligraficznych), ze względu na techniczne ograniczenia sprzętu, INTERAK zastrzega dopuszczalność marginesu cięcia o szerokości 3 mm, co może powodować brak 100% zgodności Produktu z jego projektem.
5.2. Jakość wydruków jest ściśle związana z parametrami plików graficznych użytych przez Klienta przy projektowaniu Produktu, w szczególności z ich rozdzielczością, stopniem kompresji oraz użytym profilem barwnym. W celu uzyskania maksymalnej jakości zdjęć zaleca się używanie przestrzeni kolorystycznej RGB. INTERAK nie ponosi odpowiedzialności za niższą od oczekiwanej jakość wydruków spowodowaną niewłaściwymi parametrami w użytych przez Klienta zdjęciach.
5.3. Ze względu na różnorodność monitorów jak i związane z tym różnice w wyświetlaniu kolorów wydruki mogą się różnić pod względem zgodności barw z tym, co Klient widzi na swoim monitorze. Różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących jest również przyczyną różnic kolorystycznych między wydrukami wykonywanymi przez INTERAK a odbitkami zdjęć z zakładów fotograficznych jak i wydrukami zdjęć z drukarki Klienta.
5.4. INTERAK nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie z oferowanych przez INTERAK usług.

6. Wysyłka produktów i formy płatności
6.1. Na łączny czas realizacji zamówienia składa się czas wykonania Produktów oraz czas oczekiwania na przesyłkę.
6.2. Czas wykonania Produktów wynosi do 5 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnych plików oraz otrzymania płatności na rachunek bankowy INTERAK w przypadku płatności za pośrednictwem usługi płatności.pl lub od dnia otrzymania poprawnych plików w przypadku płatności za pobraniem.
6.3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi od 1 do 2 dni roboczych, przy czym uzależniony jest od funkcjonowania firmy przewozowej.
6.4. Zamówione i wykonane Produkty wysyłane są do Klienta na wskazany przez niego adres do doręczeń przesyłką kurierską poprzez firmę przewozową. Koszty przesyłki ponosi Klient za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych, gdy wysyłka jest objęta promocją ogłoszoną w danym okresie na stronach internetowych Serwisu.
6.5. Koszt przesyłki kurierskiej wynosi 15 PLN bez względu na wagę przesyłki. Koszt przesyłki kurierskiej za pobraniem wynosi 20 PLN. Koszt wysyłki jest stały i nie zależy od ilości zamówionych Produktów przy czym wysyłka Produktów może mieć miejsce tylko na terenie Polski.
6.6. W przypadku zamówień realizowanych w ramach Programu Partnerskiego, koszt przesyłki kurierskiej ponosi INTERAK.
6.7. Chwilą wydania Produktu jest moment powierzenia Produktu przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju (zgodnie z art. 544 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, z późn. zm., zwanej dalej w skrócie k.c.).
6.8. W przypadku zaginięcia przesyłki, INTERAK zwraca Klientowi uiszczoną przez Niego na rzecz INTERAK należność za wykonanie Usługi.
6.9. Realizacja przez Klienta płatności z tytułu Usługi może być dokonywana bądź za pośrednictwem usługi płatności.pl lub jako płatność za pobraniem.
Za pobraniem
Wybierając tą formę płatności, zapłacisz za zamówienie bezpośrednio przy odbiorze paczki od kuriera. Ważne jest podanie prawidłowego adresu oraz numeru telefonu, czyli kompletu informacji potrzebnych do doręczenia paczki. Pamiętaj, żeby przygotować odliczoną kwotę płatności.

Online
Wybierając płatność online, podczas składania zamówienia zostaniesz przekierowany na stronę płatności.pl, gdzie będziesz mógł dokonać przelewu.

Możesz odroczyć w czasie dokonanie przelewu za zamówienie. Wówczas otrzymasz na swój adres e-mail, indywidualny link do płatności, za pośrednictwem, którego możesz dokonać przelewu. Płatności możesz dokonać w ciągu kolejnych 7 dni. Po tym terminie zamówienie wraz z linkiem zostanie automatycznie anulowane i usunięte z serwerów. W wypadku wyboru tej formy płatności, rozpoczęcie realizacji zamówienia, następuje z chwilą zaksięgowania płatności na naszym koncie.

W obu przypadkach, po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail otrzymasz potwierdzenie złożonego zamówienia.

6.10. Promocyjnych ofert INTERAK nie można łączyć. Oznacza to, że Klient może skorzystać z każdej obowiązującej w danym momencie promocji z osobna. Nie może jednak żądać, by w ramach jednego zamówienia uwzględniono równocześnie rabaty bądź innego rodzaju bonusy wynikające z kilku promocji.

7. Reklamacje
7.1. Złożone przez Klienta zamówienie odnośnie do realizacji Usługi jest wiążące dla Klienta.
7.2. W momencie odbioru przesyłki i w obecności osoby doręczyciela, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki należy sporządzić protokół reklamacyjny, który powinien zostać podpisany przez osobę dostarczającą przesyłkę. Wszelkie reklamacje dotyczące uszkodzenia przesyłki w trakcie transportu będą rozpatrywanie w oparciu o ten dokument.
7.3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wad powstałych z winy INTERAK w wykonanych przez niego Produktach Klient ma prawo złożyć reklamację za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie http://fotoradocha.pl/kontakt.html poprzez wybór tematu: “Reklamacja” postępując zgodnie ze wskazówkami wypełnienia formularza. Jeśli reklamacja okaże się uzasadniona, niezależnie od jej uwzględnienia, INTERAK udzieli Klientowi rabatu na następne zamówienie dokonane przez Klienta w wysokości 50% wartości takiego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż rabat będzie obowiązywał przez okres 3 miesięcy od daty uwzględnienia reklamacji przez INTERAK oraz rabat nie będzie miał zastosowania do kosztów przesyłki.
7.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania.
7.5. Reklamacji nie podlegają te elementy wykonania Produktu, które opisane są powyżej w punkcie 5 dotyczącym ograniczeń technicznych oraz wszystkie cechy Produktu powstałe w wyniku wykonania błędnego projektu (np.: błędy ortograficzne w tekstach, literówki, niepoprawne rozmieszczenie zdjęć, itp.).
7.6. W procesie realizacji Usługi INTERAK zastrzega możliwość korzystania z programu do poprawy jakości zdjęć.
7.7. INTERAK zastrzega sobie prawo do umieszczenia na ostatniej stronie okładki oraz ostatniej stronie produktu danych i logo producenta oraz kodu kreskowego.
7.8. W przypadku reklamacji wadliwy Produkt należy odesłać na adres INTERAK (Drukarnia Interak Sp. z o.o, Grzępy 50, 64-700 Czarnków) wraz z otrzymanym dowodem zakupu przy czym koszty wysyłki reklamowanego produktu, ponosi INTERAK. Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad i ponownie dostarczony Klientowi na koszt INTERAK.
7.9. Jeśli pomimo uznania reklamacji nie będzie możliwe ponowne wykonanie Produktu wolnego od wad, to INTERAK zwróci Klientowi całą wpłaconą należność za wykonanie Produktów.
7.10. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy, przy czym regulacja tej odpowiedzialności zawarta jest w przepisach k.c, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c., a także w przepisach u.p.k.

8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
8.1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

9. Prawo odstąpienia od umowy
9.1. Z uwagi na zindywidualizowany charakter usług oferowanych przezFotoradocha.pl oraz fakt, że złożone przez klienta zamówienie jest ściśle związane z jego osobą, nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, przewidziane dla umów zawieranych na odległość, o którym mowa w przepisach art. 27 i nast. u.p.k. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje bowiem konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia nie przysługuje również w przypadku umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (vide art. 31 ust. 1 i 3 u.p.k.).

10. Ochrona danych osobowych
10.1. Klient, podając dane osobowe w Programie, oświadcza, że są one zgodne z prawdą. W przypadku podania przez Klienta przy tworzeniu lub aktualizacji Konta nieprawdziwych danych jak również w każdym innym przypadku naruszenia Regulaminu, INTERAK zastrzega sobie prawo usunięcia Konta, z którym są one związane.
10.2. Zakładając konto Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez INTERAK, w celach związanych z realizacją usług i przygotowaniem produktów, podanych przez siebie danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 roku, z późn. zm, zwaną dalej w skrócie u.o.d.o).
10.3. INTERAK zapewnia każdemu Klientowi ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie w sposób zgodny z u.o.d.o oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem danych osobowych jest INTERAK. Dane adresowe INTERAK podane są w treści Regulaminu.
10.4. Każdy Klient ma prawo żądania usunięcia swoich danych z systemu w każdym czasie. W celu usunięcia danych należy wysłać odpowiednie żądanie na piśmie pod adres INTERAK.
10.5. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania posiadanego konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
10.6. Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez INTERAK następujących danych technicznych i technologicznych: adres IP, wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego Klient przeszedł na strony Serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez INTERAK na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez INTERAK. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Klienta, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

11. Prawa autorskie
11.1. W zakresie praw autorskich do materiałów przesyłanych przez Klienta w zamówieniu, INTERAK jest zdany na oświadczenie Klienta o przysługiwaniu mu praw do wykorzystania tych materiałów. Przesłanie zamówienia do INTERAK jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.
11.2. Klient może zamieszczać w Serwisie wyłącznie materiały, na których publikację uzyskał zgodę lub jest ich autorem. W przypadku zamieszczenia przez Klienta publikacji zawierającej wizerunek osoby/osób lub inny element pozwalający jednoznacznie zidentyfikować daną osobę Klient jest zobligowany przed zamieszczeniem danej publikacji (zdjęcia) w Serwisie uzyskać zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku osoby/osób na nim przedstawionej. Wstawienie materiału do Serwisu przez Klienta stanowi jednocześnie oświadczenie Klienta, że posiada on odpowiednie zgody i uprawnienia prawem określone w świetle których publikacja materiału (zdjęcia) w Serwisie jest dozwolona. Odpowiedzialność za naruszenie dóbr osób trzecich, w tym w szczególności osób, których wizerunek został rozpowszechniony bez wymaganego zezwolenia ponosi wyłącznie Klient Serwisu, który zamieścił dany materiał (zdjęcie). INTERAK nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za materiały (zdjęcia) zamieszczane przez Klienta.
11.3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich. W przypadku zgłoszenia pod adresem INTERAK jakichkolwiek roszczeń osób trzecich powstałych wskutek zamieszczenia przez Klienta materiału (zdjęcia) w Serwisie Klient podejmie na swój koszt wszelkie środki obrony przed przedmiotowymi roszczeniami osób trzecich oraz pokryje wszelkie uzasadnione koszty jakie poniósł INTERAK wskutek podniesienia przedmiotowych roszczeń przez osoby trzecie.
11.4. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie materiałów (zdjęć) zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku w Serwisie. INTERAK zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi w przypadku, gdy dostarczone przez Klienta materiały naruszają w/w elementy.
11.5. Klient Przesyłając zamówienie do INTERAK wyraża zgodę na ich obróbkę i przygotowanie do druku w zakresie niezbędnym do poprawnej realizacji zamówienia. INTERAK nie ma prawa do wykorzystania tych materiałów w jakimkolwiek innym zakresie. Materiały te nie są też w jakikolwiek sposób gromadzone lub przechowywane i w terminie 3 miesięcy od realizacji zamówienia są całkowicie usuwane z systemu komputerowego INTERAK.
11.6. Jeśli w trakcie przygotowania lub realizacji zamówienia Klienta, INTERAK naruszy prawa autorskie osób trzecich to Klient przejmuje na siebie wszystkie roszczenia z tym związane oraz zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez INTERAK w tym zakresie.

12. Wyłączenie odpowiedzialności
12.1. INTERAK nie odpowiada za szkody mogące powstać wskutek umieszczenia materiału (zdjęcia) w Serwisie przez Klienta.
12.2. INTERAK może zaprzestać świadczenia usług Serwisu zarejestrowanemu Klientowi, w tym usunąć konto włącznie z umieszczonymi w nim materiałami (zdjęciami) bez ostrzeżenia, jeżeli: nazwa konta jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub niezgodnym z dobrymi obyczajami, Serwis wykorzystywany będzie do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, Serwis wykorzystywany będzie niezgodnie z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prawem, z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Klient stosuje techniki i urządzenia zakłócające pracę infrastruktury informatycznej Serwis, konto Klienta pozostanie nieaktywne (brak zalogowania do serwisu) przez okres 6 miesięcy.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Umowa na wykonanie i dostarczenie Produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Miejscem zawarcia umowy oraz spełniania świadczenia jest siedziba INTERAK.
13.2. INTERAK zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie umieszczenia ich w Serwisie. Dla złożonych już zamówień stosuje się warunki Regulaminu obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.
13.3. INTERAK nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Usługi lub niemożność jej wykonania wynikające z działania czynników niezależnych od INTERAK, w tym w szczególności, lecz nie wyłącznie: strajków, awarii sieci telekomunikacyjnych lub systemów gateway innych firm, nieprawidłowości w funkcjonowaniu operatorów sieci publicznych, opóźnień powstałych w trakcie transportu, katastrof naturalnych i innych zdarzeń losowych.
13.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają stosowne przepisy prawa w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.
13.5. Klient ma prawo zgłoszenia żądania otrzymania określonych przepisami u.p.k. dokumentów i informacji, w tym także informacji przewidzianych w przepisach art. 12 i nast. tej ustawy, oraz potwierdzenia zawarcia umowy, a także wszelkich innych danych, do których przesłania zobowiązany jest INTERAK, wyłącznie w formie dokumentu w formacie PDF (PortableDocument Format), w miejsce informacji przekazywanych w innej formie. Otrzymanie informacji oraz dokumentów w formacie PDF spełnia wymogi określone dla trwałego nośnika, o którym mowa w przepisie art. 2 pkt. 4 u.p.k.

14. Polityka Plików Cookies, jak wyłączyć pliki cookie?
Drogi użytkowniku Internetu, Wiele stron internetowych zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku konkretnej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Chrome i inne) na Twoim koncie użytkownika komputera lub telefonu, na którym łączysz się z Siecią, tzw. pliki cookie. Zazwyczaj pliki cookie są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są Twoje indywidualne ustawienia i dzięki nim możesz się zalogować do swojej poczty. Autorzy stron internetowych wiedzą dzięki nim, jak wielu użytkowników do nich zagląda i co konkretnie czytają, a co obchodzą z daleka. Informacje zbierane przy użyciu plików cookie mogą też służyć do zbierania informacji o Tobie w celach handlowych. Np. jeżeli często wchodzisz na strony o książkach, będziesz widział więcej reklam księgarni. Na szczęście, jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć albo dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki.


Więcej informacji na temat plików cookies ,o sposobie ich blokowania:

W przeglądarce Mozilla Firefox
W przeglądarce Microsoft Internet Explorer
W przeglądarce Google Chrome
W przeglądarce Opera
W przeglądarce Apple Safari

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia mobilnego.
klub fotoradochy
Spraw Fotoradochę sobie i Twoim bliskim ! Użyj przyjaznego w obsłudze programu.
Wybierz dowolny produkt fotoradochy - fotoalbum, kolaż, kalendarz, plakat, zaproszenie...) i baw się!
akceptujemy platnosci online
Interak sp. z o.o.
Aby zamówic produkt pobierz i zainstaluj darmowe oprogramowanie
pobierz program